Home series

Tần số: 50Hz /60Hz
Dạng sóng: sóng sin thuần tuý