USS Series

Tần số: thấp hơn 35 dBA
Dạng sóng: PWM mô phỏng sóng hình sin