USL Series

Tần số danh định: 50Hz
Dạng sóng: PWM mô phỏng sóng hình sin